EP SQUARE :: Project & Interim Management

Project & Interim Management

Alex van der Linden

Programmaplanner en projectmanager voor NS SPRONG Programma

september 2015 tot september 2016

Sinds eind 2014 loopt de implementatie van een omvangrijk programma bij KPN en NS, waarbij KPN stap voor stap belangrijke delen van het ICT-landschap van NS in beheer neemt en de rol van service integrator vervult. De achterliggende gedachte is dat NS zich vooral wil concentreren op haar eigen business en de functionele ICT-vragen die hieruit voortkomen formuleert, terwijl KPN in haar rol als service integrator de technische levering, het service management en het beheer van die gewenste functionaliteit voor haar rekening neemt.

Met ITILv3 als referentiekader, zijn tientallen operationele en tactische processen van NS door KPN overgenomen. Denk hierbij aan security, hosting, technisch applicatiebeheer en werkplekdiensten, en alle operationele ITIL-processen zoals change, problem, incident en configuration management et cetera. Omdat de processen en systemen bij NS in sommige gevallen niet up-to-date waren en de uitvoering sowieso over zou gaan naar KPN, zijn op tal van deze aspecten projecten gedefinieerd die allemaal parallel liepen, en die ook onderlinge relaties met elkaar hadden.

De besturing en afstemming van deze projecten liep moeizaam, waardoor deadlines steevast niet gehaald werden. Een belangrijke oorzaak hiervan was dat er onvoldoende projectbesturing was – er waren wel afspraken om de projecten op gelijksoortige manier te plannen en onderling af te stemmen, maar er was geen methodiek om dit daadwerkelijk vorm te geven en dit actief te besturen.

Om dit op te lossen ben ik door KPN aangetrokken als programmaplanner, en in die rol heb ik een aanpak ontwikkeld om de te leveren diensten en projecten op twee niveaus te besturen. Op het operationele niveau heb ik teams gevormd rond de verschillende diensten, en heb ik een PERT-planningsmethodiek en besturing geïntroduceerd die elk van deze dienstenteams is gaan gebruiken. Deze planningsmethodiek stelde de dienstenmanagers en projectmanagers in staat om hun deelprojecten in onderlinge samenhang in één visueel overzichtelijk planning te zetten, en daarbij vooral te sturen op afhankelijkheden en risico’s.

Op programmaniveau heb ik een overzichtsplanning gemaakt die voortbouwde op de operationele planningen en daarmee de werkelijke stand van zaken reflecteerde, maar die ook aansloot op de contractuele afspraken tussen KPN en NS. Deze programmaplanning was van groot belang voor het management van KPN en NS om de concrete voortgang van het programma te kunnen besturen.

Na de succesvolle introductie van deze methodiek ben ik aangesteld als projectmanager Service Management Tooling voor het NS-programma. Dit project draaide grotendeel rond de introductie van ServiceNow, de service management tool van KPN die in het kader van dit programma ook bij NS is geïntroduceerd. Het meest in het oog springende deelproject in dit verband was de migratie van data en NS-gebruikers van HP Service Manager naar ServiceNow. Voor dit migratieproject heb ik de aanpak ontworpen en de implementatieplanning gemaakt. De daadwerkelijke migratie is op basis hiervan met groot succes door een KPN projectmanager uitgevoerd.


Loading Quotes...